Plakat upamiętniający 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja”

Patronat: Wójt Gminy Iłów – Jan Kraśniewski

Konkurs organizowany jest z okazji upamiętnienia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konstytucja uchwalona 3 Maja 1791 r. była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją, regulującą ustrój prawny państwa. Ideą konkursu jest powstanie prac inspirowanych tym ważnym dla polskiej wolności i suwerenności wydarzeniem, osobami, które je współtworzyły oraz promowanie postaw patriotycznych, demokratycznych i wolnościowych.

Regulamin Konkursu:

§ 1

ORGANIZATORZY KONKURSU:

Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie, ul. Wyzwolenia 16, 96-520 Iłów, tel. (24) 277-40-52, e-mail:bibliotekailow@op.pl

Partner: Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie ul. Płocka 8, 96-520 Iłów tel. 24 277 41 87, e-mail: gok.ilow@wp.pl

§ 2

CELE KONKURSU:

1. Promowanie postaw patriotycznych, wolnościowych i demokratycznych.

2. Podtrzymywanie i upowszechnianie wiedzy na temat znaczących dla naszego kraju postaci i wydarzeń historycznych.

2. Rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

3. Stymulowanie pracy twórczej i doskonalenie warsztatu plastycznego.

4. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni.

5. Popularyzacja języka plastyki i idei wychowania poprzez sztukę.

§ 3

TECHNIKA I FORMAT PRAC:

1. Technika prac dowolna: pastel, kredki, tusze, akwarela, olej, collage, techniki własne.

2. Format pracy plastycznej A3. Prace wykonane w innych formatach niż określony w regulaminie nie będą oceniane.

3. Prace przestrzenne nie podlegają ocenie.

§ 4

TERMINY

1. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 27 kwietnia 2021 r. na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie, ul. Wyzwolenia 16, 96-520 Iłów, z dopiskiem: konkurs plastyczny „Plakat upamiętniający 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

§ 5

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Iłów. Uczestnikami konkursu mogą być: dzieci i młodzież z terenu gminy Iłów w trzech grupach wiekowych: 3-8 lat, 9-14 lat, 15-17 lat oraz

osoby pełnoletnie (tu nie ma kategorii wiekowej).

2. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę. Zgłoszona praca ma być oryginalnym dziełem jednego autora i nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

3. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane i prezentowane w innych konkursach.

4. Każdy uczestnik konkursu winien wyraźnie napisać na odwrocie pracy drukowanymi literami: tytuł pracy oraz swoje dane osobowe (imię i nazwisko, wiek). Dane te będą służyć do kontaktu organizatorów z uczestnikiem Konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

5. Uczestnik winien wypełnić kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do regulaminu). W przypadku udziału w konkursie nieletnich karta zgłoszenia oraz zgoda powinna zostać podpisana przez rodzica/opiekuna.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do pracy pisemnego oświadczenia jej autora (pełnoletni uczestnicy) lub prawnych opiekunów autora (nieletni uczestnicy) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych własnych lub podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do regulaminu).

7. Prace złożone do konkursu przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane ich autorom.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania całości lub części projektów złożonych na Konkurs w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych związanych z niniejszym konkursem. Mają prawo do korzystania z nich w sposób nieograniczony:

a) wprowadzenie i rozpowszechnianie w sieci Internet.

b) rozpowszechnianie w prasie.

9. Zakwalifikowane do konkursu prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

10. Zgłoszenie prac do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

11. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne przedłużanie, skracanie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od nich niezależnych.

§ 6

KRYTERIA OCENY:

1. Zgodność z tematem konkursowym

2. Dobór środków wyrazu plastycznego

3. Oryginalność realizacji i sposób interpretacji tematu

4. Walory estetyczne

5. Samodzielność wykonania.

§ 7

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Jury Konkursowe, powołane przez organizatora.

2. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi 29 kwietnia 2021 r.

3. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu ich wręczenia telefonicznie lub mailowo. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Urzędu Gminy Iłów, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Profilu GOK i GBP na Facebook.

4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Szczegółowych informacji udzielamy: telefonicznie pod numerem (24) 277-40-52 oraz drogą elektroniczną e-mail: /bibliotekailow@op.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

w GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

Plakat upamiętniający 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja”

  1. 1.Dane personalne zgłaszającego (pola obowiązkowe):

 

  1. Imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………….
  3. Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
  4. Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………..
  5. Adres e- mail: ………………………………………………………………………………………………………………
  6. 2. Tytuł pracy: ………………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu Gminnego Konkursu Plastycznego „Plakat upamiętniający 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja”.

Oświadczam, iż jestem/ moja córka/ mój syn jest wyłącznym autorem pracy oraz, że praca nie narusza praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

  ………………………………………………………………………………………..

(data i podpis uczestnika konkursu)

………………………………………………………………………………………..

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu)

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO)

Oświadczam że wyrażam zgodę na: Wykorzystanie i upublicznienie pracy/wizerunku/głosu mojego, mojego syna/córki ………………………………………… …………………… w publikacjach związanych z realizacją Gminnego Konkursu Plastycznego „Plakat upamiętniający 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja ” organizowanym w mediach społecznościowych administrowanych przez GBP i GOK w Iłowie.

Informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie, ul. Wyzwolenia 16, 96-520 Iłów, tel. (24) 277-40-52, e-mail: bibliotekailow@op.pl

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Łukasz Szymański; kontakt e – mail: iod@ilow.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą do celów działalności/promocji GBP i GOK w Iłowie;

a) w związku z dążeniem do zawarcia i realizacji umowy, za którą uważa się Regulamin Konkursu Plastycznego „Plakat upamiętniający 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja”

b) mogą być publikowane w prasie, mediach lub wykorzystywane w innej formie w celu popularyzacji Konkursu,

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Gminnym Konkursie Plastycznym „Plakat upamiętniający 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja”. Niepodanie danych uniemożliwi udział w konkursie.

4) Dane osobowe przetwarzane są do czasu wycofania zgody.

5) Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia działań związanych z organizacją Gminnego Konkursu Plastycznego „Plakat upamiętniający 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja” lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa.

6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięcie.

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

…………………………………………………………………………………………..

data i podpis uczestnika

…………………………………………………………………………….

data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego