Dla rodziców

 • Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów w 2021 r.: – tutaj 

  file:///C:/Users/Martyna/Downloads/Wytyczne_CKE,_MEiN_i_GIS_dotycz%C4%85ce_organizowania_i_przeprowadzania_egzamin%C3%B3w_w_2021_r.pdf

 •  

 • INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020tutaj
 • Zarządzenie Nr 5/ 2019/2020Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach z dnia 08.06.2020 r. w sprawie sposobu przygotowania, organizacji  i przebiegu egzaminu ósmoklasistyNa podstawie:
  • USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja  2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 891)

  w celu zapewnienia właściwego, przygotowania, organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty określa się następujące zasady i procedury postępowania w zakresie:

 

 • Zasady informowania i przekazywania wiadomości w odniesieniu do organizacji i przeprowadzania egzaminuósmoklasisty
  1. Organizację procesu informowania i przekazywania zdającym egzaminy oraz ich rodzicom i nauczycielom określają  „Procedury obiegu informacji  podczas przygotowania i przebiegu egzaminu ósmoklasisty
  2. Procedury stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.
  3. Zobowiązuję wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z w/w procedurami
   i stosowania ich w praktyce.

 

 • Opracowania i wdrożenia procedur organizacji i przebiegu egzaminów zawierające rozwiązania w zakresie:
  1. Procedur przygotowania egzaminu uwzględniające:
  1. Działania informacyjne (zdający, rodzice, nauczyciele, środowisko).
  2. Sposób powoływania i szkolenia zespołów egzaminacyjnych/nadzorujących.
  3. Czynności przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i ich terminarz.
  4. Procedur przeprowadzania egzaminów
  5. Organizację procesu przygotowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty opisują „Procedury organizacji i przebiegu egzaminuósmoklasisty”.
  6. Procedury stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia.
  7. Zobowiązuję  wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z w/w procedurami
   i stosowania ich w praktyce.

  Opracowania i wdrożenia procedur bezpieczeństwa epidemicznego podczas organizacji egzaminów.

  1. W celu  zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego zdający egzamin ósmoklasisty w okresie epidemii COVID-19 zostają opracowane  i wdrożone w życie „ Procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące podczas organizacji i przeprowadzania egzaminuósmoklasisty ”.
  2. Procedury stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.
  3. Zobowiązuję  wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z w/w procedurami
   i stosowania ich w praktyce.

  Opracowania i wdrożenia  procedur postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przypadku zakażenia COVID – 19 w trakcie przebiegu egzaminuósmoklasisty.

  1. Podczas egzaminu obowiązują  na wypadek podejrzenia lub stwierdzenia przypadku zakażenia się koronawirusem „Procedur postepowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przypadku zakażenia COVID – 19”
  2. Procedury stanowią załącznik nr 4 do zarządzenia.
  3. Zobowiązuję   wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z w/w procedurami
   i stosowania ich w praktyce.

   

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  08.06.2020 r.

   

  Załącznik nr 1

  Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora

  nr  5 /2019/2020 z dnia 08.06.2020 r.

   

  Zasady informowania i przekazywania wiadomości w odniesieniu do organizacji i przeprowadzania egzaminuósmoklasisty.

  1. W celu właściwego i skutecznego  przekazywania informacji odnoszących się do organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty określa się następujące sposoby publikowania i przekazywania informacji zdającym i ich rodzicom.
  2. Wszystkie informacje dotyczące organizacji egzaminu będą prezentowane na stronie internetowej szkoły.
  3. Informacje szczegółowe odnoszące się do konkretnego ucznia będą przekazywane poprzez  wychowawcę.
  4. Możliwa jest również telefoniczna droga kontaktu ze zdającymi.
  5. Informacje do nauczycieli przesyłane będą droga elektroniczną poprzez mail szkolny
  6. Dopuszcza się również kontakt telefoniczny w przypadku sytuacji nie cierpiących zwłoki.
  7. Wszystkich uczestniczących w procesie egzaminów zewnętrznych zobowiązuje się do utrzymania stałego kontaktu ze szkołą poprzez  bieżące sprawdzanie strony www. szkoły,meila, telefonów).

 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora

Nr  5 /2019/2020 z dnia 08.06.2020 r.

 

Procedury organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany z przedmiotów

 • a) język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek)  godz. 9.00,
 • b) matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa)  godz. 9.00,
 • c) język angielski – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 9.00,

Terminy dodatkowe:

 • a) język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • b) matematyka – 8 lipca2020 r.(środa) – godz. 9:00
 • c) język obcy nowożytny – 9 lipca2020 r. (czwartek) –godz.9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty – do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń oraz wydania zaświadczeń i informacji zdającym – do 31 lipca 2020 r.

Szkoła dysponuje:

 • liczbą sal zapewniającą odpowiednie warunki dla zdających, przygotowanych zgodnie
  z zasadami określonymi w Wytycznych
 • osobną salą / osobnymi salami dla korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego lub korzystających z urządzeń, które mogą zakłócać pracę innych zdających, albo z przedłużenia czasu pracy z arkuszem egzaminacyjnym (w razie potrzeby), przygotowaną/przygotowanymi zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych
 • zegarem oraz tablicą (planszą) do zapisania faktycznego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, (w każdej sali egzaminacyjnej)
 • sejfem (szafą metalową) do zabezpieczenia materiałów – do dyspozycji przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego
 • sprzętem do odtwarzania płyt CD (jednym odtwarzaczem na każdą salę egzaminacyjną, odtwarzaczami zapasowymi na wypadek awarii oraz bateriami na wypadek przerwy w dopływie energii elektrycznej, przygotowanym zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych) i dobrym nagłośnieniem w salach, w których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego
 • urządzeniem rejestrującym dźwięk podczas egzaminu ósmoklasisty, w przypadku gdy zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego go w czytaniu lub pisaniu
 • łączem internetowym
 • przynajmniej jednym stale dostępnym połączeniem telefonicznym
 • płynami do dezynfekcji rąk przeznaczonymi dla zdających oraz innych osób biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty
 • Warunki w salach przeznaczonych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty powinny być zgodne z podstawowymi wymaganiami bhp oraz zasadami określonymi w Wytycznych.

Zdającym należy zapewnić dostęp do toalety w warunkach uniemożliwiających kontakt z innymi osobami.

W salach nie mogą znajdować się żadne dostępne (widoczne) dla zdających pomoce dydaktyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

Zdający powinni pracować w warunkach zapewniających samodzielność ich pracy. Jako minimum należy przyjąć konieczność przygotowania:

 1. stolika (ławki) dla każdego ucznia, z zastrzeżeniem że stoliki (ławki) są ustawione w jednym kierunku, miejsc dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów, również zapewniających co najmniej 1,5-metrowy odstęp od zdających oraz innych członków zespołu nadzorującego.
 2. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu ucznia).
 • Jeżeli ze względów zdrowotnych uczeń nie może zasłaniać ust i nosa (ani maseczką, ani przyłbicą), rodzice ucznia przekazują stosowną informację dyrektorowi szkoły nie później niż 29 maja 2020 r. Uczeń taki przystępuje do egzaminu w oddzielnej sali egzaminacyjnej.
 • Przewodniczący zespołów nadzorujących sprawdzają dzień wcześniej przygotowanie sal do egzaminu ósmoklasisty, w tym w szczególności:
 • usunięcie z sali egzaminacyjnej pomocy dydaktycznych dotyczących –odpowiednio –danego przedmiotu egzaminacyjnego
 • ustawienie ponumerowanych stolików w sposób zapewniający samodzielną pracę zdających, zgodnie z planem sali egzaminacyjnej, z zastrzeżeniem że każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku
 • przygotowanie losów z numerami stolików
 • przygotowanie odpowiednich stanowisk dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
 • przygotowanie miejsc dla członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów, zgodnie z planem sali egzaminacyjnej
 • umieszczenie w miejscu widocznym dla wszystkich zdających sprawnego zegara oraz tablicy (planszy) do zapisania faktycznego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdanego przedmiotu
 • umieszczenie przed wejściem do sali, w widocznym miejscu, listy zdających (imię i nazwisko) w danej Sali
 • przygotowanie sprzętu (odtwarzacza płyt CD, nagłośnienia) niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego
 • przygotowanie kilku zestawów zapasowych przyborów do pisania(jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu takich zestawów i zapewni ich dezynfekcję)
 • zapewnienie w każdej sali egzaminacyjnej wymaganych warunków sanitarnych określonych w Wytycznych.

Każdy przewodniczący zespołu nadzorującego w uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego wyznacza poszczególnym członkom zespołu szczegółowe zadania w zakresie zapewnienia uczniom:

 1. niezbędnej pomocy przy kodowaniu arkusza egzaminacyjnego i oddawaniu arkusza po zakończeniu pracy
 2. warunków do samodzielnej pracy w trakcie egzaminu
 3. warunków określonych w Wytycznych
 4. Przewodniczący zespołów nadzorujących, razem z jednym przedstawicielem zdających uczniów w danym dniu odbierają  materiały od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i przenoszą  materiały egzaminacyjne do odpowiedniej sali egzaminacyjnej.
 5. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu nadzorującego oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej Sali
 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.
 2. długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych /ścieralnych)
 3. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.
 4. Przypomina również zdającym o zakazie pożyczania materiałów od innych zdających.

Przed rozpoczęciem egzaminu należy przypomnieć zdającym kluczowe zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, wskazane w Wytycznych, tj.

 • a) obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną
 • b) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi
 • c) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia)
 • d) zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.
 • Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.
 • 20. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.
 • W 2020 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o zmianie porządku wpuszczania zdających do sal egzaminacyjnych w celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu
 • Losowanie numerów stolików następuje przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka zespołu nadzorującego w obecności zdającego.

Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu oraz winnych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu uczniowi na przystąpienie do egzaminu). Wtedy miejsce danemu uczniowi wskazuje przewodniczący zespołu nadzorującego.

 1. Zalecane jest wcześniejsze ustalenie, które stoliki nie będą podlegały losowaniu.

Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.

Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem zdających przenosi je do sali egzaminacyjnej

W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.

W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej Sali.

 1. Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.

Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego, przestrzegając zasad określonych w Wytycznych.

 1. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:

 • o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty, w tym zasadach dotyczących zachowania bezpieczeństwa sanitarnego określonych w Wytycznych
 • o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)
 • o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.

Następnie – nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie, godz. 9.00  – członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać przekazane zdającym przy losowaniu miejsc.

 1. Członkowie zespołu nadzorującego rozdający zdającym ww. materiały muszą mieć zakryte usta i nos oraz muszą mieć założone rękawiczki.

Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:

 1. w przypadku arkusza z języka polskiego–120 minut (lub nie więcej niż 180minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
 2. w przypadku arkusza z matematyki–100minut (lub nie więcej niż 150minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
 3. w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego–90minut (lub nie więcej niż 135minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.

 1. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.
 2. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).
 3. Uczeń zapoznaje się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na 1. i 2.stronie arkusza. Zdający sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby zgłasza braki

W 2020 r. członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej. Jednakże w celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powinni regularnie obserwować zdających, stojąc. Obserwując przebieg egzaminu, przy zachowaniu niezbędnego odstępu, członkowie zespołu nadzorującego i obserwatorzy nie muszą zakrywać ust i nosa.

Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

 • Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów, przestrzegając zasad określonych w Wytycznych.
 • Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 15 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem –przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.

W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 • Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją.
 • Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:
 • informuje zdających o zakończeniu pracy
 • wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)
 • poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów
 1. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy mają obowiązek przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, wykonali to.

 1. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego –w obecności zdających –zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi, a w przypadku egzaminu z matematyki –również karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, i sprawdzają kompletność materiałów.

Wykonując czynności, o których mowa powyżej, członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki. Uczniowie podczas tych czynności mają zakryte usta i nos.

 1. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych(obserwuje proces pakowania materiałów w bezpiecznej odległości), na opuszczenie sali.
 2. W przypadku:
 3. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
 4. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach
 5. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu.
 6. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu.
 7. Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzany w terminie głównym, przystępuje ponownie do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie

Jeżeli unieważnienie nastąpiło w przypadku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów jako „0%”.

 1. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu następuje odbiór arkuszy egzaminacyjnych od zdających, uporządkowanie i przeliczenie materiałów, odnotowanie liczby arkuszy w protokole, spakowanie i opisanie tych materiałów (zgodne z zaleceniami właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej) oraz przekazanie ich przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu i opuszczeniu sali przez uczniów członkowie zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela uczniów(przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa):

 • a) odnotowują na wykazie uczniów w danej sali egzaminacyjnej oddanie arkuszy egzaminacyjnych przez zdających
 • b) w przypadku uczniów, którym – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE – przyznano prawo do dostosowania warunków egzaminu ósmoklasisty polegające na dostosowaniu zasad oceniania i/lub prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zaznaczają przyznane tym uczniom uprawnienia, zamalowując odpowiednie pola na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza OMA-100 –również w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych9c.przygotowują materiały do przekazania do OKE
 • Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 do zarządzenia dyrektora

Nr 5 /2019/2020 z dnia 08.06.2020 r.

 

Procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące podczas organizacji i przeprowadzania egzaminuósmoklasisty

 

 1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów.

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
  w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) zdający

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia do egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 1. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
 2. W dniu egzaminu w szkole o ile to możliwe nie prowadzi się zajęć dydaktycznych.
 3. Sale w których odbywają się egzaminy przed egzaminem poddaj się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji(usuwa się również sprzęty i wyposażenie nie dające się skutecznie zdezynfekować).
 4. Zdający nie może  wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Podczas egzaminu każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.
 6. Szkoła zakupuje pewną ilość sprzętu piśmienniczego dla zdających, którzy nie będą posiadać takiego sprzętu.  Materiały te poddawane są procesowi dezynfekcji.
 7. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna.
 8. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 9. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
 10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych
 11. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 12. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 13. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

 

 1. Środki ochrony osobistej.

 

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką)
 3. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 4. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 6. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 7. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 8. wychodzi do toalety
 9. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos.
 11. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 12. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 13. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 14. Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa:
  1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29.05.2020 r.
  2. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 15. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy.

 

 1. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń.

 

 1. Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację:
 2. dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu
 3. zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
 4. zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
 5. zawierającą numery telefonów do służb medycznych
 6. zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
 7. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
 8. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 9. Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.  W szkole dąży się do tego aby egzamin odbywała się w jak najmniejszych  grupach uczniów.
 10. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
 11. Stoliki należy ustawiać zgodnie z poniższym schematem.

 

 1. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego.
 2. W trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki.
 3. Członkowie zespołu nadzorującego powinni  do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.
 4. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.
 5. Wyjątek stanowią:
 • Egzaminy z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD
 • Sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.
 • Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.
 1. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
 2. Dla każdego zdającego powinno zostać zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Może to być szafka, jeżeli szkoła dysponuje szafkami, może to być również odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna,
  w której dla zdających będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem.
 3. Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
 4. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 6. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
 7. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie.
 8. Dezynfekować należy również:
 • sprzęt (komputery, klawiatury, dodatkowy osprzęt, np. słuchawki – jeżeli zapewnia je szkoła, urządzenia rejestrujące dźwięk podczas egzaminu,
 • w przypadku gdy zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego go w czytaniu lub pisaniu), z którego korzystają zdający, którym przyznano korzystanie z takiego sprzętu jako sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu
 • odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu
  z języka obcego nowożytnego
 • przybory piśmiennicze, jeżeli szkoła zdecyduje się zapewnić takie materiały dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin,
  z wyjątkiem materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają.
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 2. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 3. Na terenie szkoły lub ośrodka  wyznaczono i przygotowano  pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

 1. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu.

 

 1. Członkowie zespołów nadzorujących powinni przejść szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, najpóźniej w dniu egzaminu.
 2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.
 3. Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach.
 4. Po odebraniu paczek od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.
 5. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
 6. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
 7. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 2. W tym celu dyrektor szkoły może:
 3. przekazać zdającym z wyprzedzeniem 2-, 3-dniowym informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej  w np. 15-, 20-minutowych odstępach)
 4. wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały
 5. wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale.
 6. zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40), z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)
 7. wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin
 8. poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 9. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

 

 

 1. Szczegółowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania egzaminów z danego przedmiotu w dostosowanych warunkach.

 

 1. W przypadku zdającego, który przystępuje do egzaminu, korzystając z pomocy nauczyciela wspomagającego, musi również być zachowany co najmniej 1,5-metrowy odstęp pomiędzy tym zdającym a nauczycielem.
 2. Jeżeli zdający ma trudności w komunikacji i przy zachowaniu wskazanego odstępu występują problemy ze zrozumieniem mowy, odstęp można zmniejszyć do niezbędnego dla zrozumienia wypowiedzi zdającego, z zachowaniem innych środków ochrony (np. wykorzystania przyłbic zamiast maseczek, zakrycia ust i nosa przez nauczyciela wspomagającego), lub – za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej – wprowadzić inne rozwiązania organizacyjne, np. zapewnić obecność nauczyciela, który ma większe doświadczenie w rozumieniu mowy zdającego, wykorzystać mikrofon (odnotowując wprowadzone modyfikacje w protokole). Jeżeli dla nauczyciela wspomagającego nie został zamówiony odrębny arkusz, należy wykorzystać arkusz rezerwowy (upewniając się, że jest on w tej samej wersji, w której arkusz ma zdający), a w sytuacji, kiedy liczba arkuszy rezerwowych jest niewystarczająca, należy niezwłocznie skontaktować się z właściwą OKE 0
  i postępować zgodnie z instrukcjami.
 3. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w domu zdającego również konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa, w tym:
 4. zakrywanie nosa i ust przez członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu, np. nauczyciela wspomagającego, specjalisty z zakresu niepełnosprawności a także rodziców/prawnych opiekunów zdającego
 5. zachowanie odpowiedniego (co najmniej 1,5-metrowego) odstępu pomiędzy zdającym a członkami zespołu nadzorującego; obowiązek zachowania odstępu nie dotyczy kontaktów rodziców/prawnych opiekunów zdającego ze zdającym, np. podczas wykonywania w trakcie egzaminu niezbędnych czynności pielęgnacyjnych
 6. dezynfekcji sprzętu lub urządzenia, jeżeli z tego samego sprzętu lub urządzenia korzysta zdający i członek zespołu nadzorującego, chyba że członek zespołu nadzorującego korzysta z tego urządzenia lub sprzętu w rękawiczkach
 7. zapewnienie płynu dezynfekcyjnego dla członków zespołu nadzorującego
 8. wietrzenia pomieszczenia, w którym jest przeprowadzany egzamin, przed egzaminem, a jeżeli to możliwe – również w trakcie egzaminu.

 

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4 do zarządzenia dyrektora

Nr  5 /2019/2020 z dnia 08.06.2020 r.

 

„Procedury postepowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przypadku zakażenia COVID – 19”

 

 1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu  lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania.
 3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu.
 4. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających.
 5. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
 7. W przypadku egzaminu, do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
 8. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 9. Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły są  poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem
 10. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 11. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
 12. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 13. W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę podejrzenia zakażeniem
  COVID-19
 14. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana  o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną
 15. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady

 

 • Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne – zobacz
 • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021- zobacz
 • Co ze szkołami do wakacji? – zobacz
 • Informacja dla Rodziców związana z zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach
 • List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do rodziców – zagrożenie koronawirusem – zobacz
 • Koronawirus: informacje i zaleceniazobacz
 • Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021
 • Kuratorium Oświaty w Warszawie – infrmacje bieżące – zobacz
 • Prawa rodziców – zobacz
 • List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców – zobacz

 • Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością – zobacz
 • Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 – zobacz
 • Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020
  • 31 października 2019 r. (czwartek)
  • 2 listopada 2019 r. (piątek)
  • 21kwietnia  2020r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty
  • 22 kwietnia  2020r. (środa) – egzamin ósmoklasisty
  • 23 kwietnia  2020r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty

  W tych dniach nie będzie obiadów.  Uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych od godziny 8 – 1430

 •  BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE – kompedium dla rodziców i profesjonalistów – zobacz
 • Procedura rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego oraz uczniów do klasy IZarządzenie 1 Zarzadzenie 2Zarządzenie nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2019/2020 – zobacz
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – zobacz
  • List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji – zobacz
  • EGZAMIN ÓSMOKLASISTYNajważniejsze informacje o egzaminieEgzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I – VIII.Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:
   • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
   • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
   • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

   Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowymco oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

   Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

   W latach 2019–2021

   ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

   1. języka polskiego
   2. matematyki
   3. języka obcego nowożytnego.

   Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

   Od roku 2022

   ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

   1. języka polskiego
   2. matematyki
   3. języka obcego nowożytnego
   4. jednego z przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

    Przebieg egzaminu ósmoklasisty

   Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

   pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

   1. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
   2. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

   Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

   Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

   Zadania na egzaminie ósmoklasisty

   W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

   Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

   Wyniki i zaświadczenia

   W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

   Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

   Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

   Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

   Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

   Informacje dodatkowe

   EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ ‎I JĘZYKU REGIONALNYM

   Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎

   ‎EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

   Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

   UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

   Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

   ‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

   Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

    

   HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – zobacz

    

  • Podstawa programowa, arkusze, komunikaty w zakładkachhttps://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
   https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/
   https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/OKE-Co warto wiedzieć o egzaminie ósmoklasistyhttps://cloud5.edupage.org/clou/OKE Co_warto_wiedziec_o_egzaminie_osmoklasisty.pdf?z%3A1uTVoRPZJH5Pw9EeJb%2B%2B9S1jUdtn5ElQyX%2FAj1TaI2aOhldy7OEdvgVlSQ5bZlJ0Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty w grudniu br.Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty w grudniu br.Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia w szkole próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 18 do 20 grudnia br.Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i arkusze dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone w serwisach przeznaczonych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. O terminie pobrania materiałów dyrektorzy szkół będą powiadomieni przez dyrektorów OKE w odrębnym komunikacie. Oceny prac dokonają nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań, które również zostaną przekazane szkołom.Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Uczniowie tych szkół, które nie zdecydują się zorganizować próbnego egzaminu, będą mogli pobrać arkusze ze stron internetowych komisji egzaminacyjnych: Centralnej i okręgowych 20 grudnia 2018 r. po godz. 15:00.Proponuję, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi).Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.Pragnę również zwrócić Państwa uwagę na to, że zadania na egzaminie próbnym mogą dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do 18 grudnia br. Uprzejmie proszę o poinformowanie ósmoklasistów oraz – jeżeli to możliwe – również ich rodziców o przyczynie ewentualnego niepowodzenia na egzaminie próbnym w takiej sytuacji oraz powrocie do nierozwiązanych zadań po realizacji danego zagadnienia na lekcjach w pierwszym kwartale 2019 r.Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

   Uprzejmie informuję również, że w marcu 2019 r. okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią dodatkową pulę zadań z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych, które będzie można wykorzystać podczas ostatnich powtórek przed egzaminem w kwietniu 2019 r.

   dr Marcin Smolik

   Diagnoza kompetencji Ósmoklasisty w zakładce

   https://cloud6.edupage.org/cloud/20190220_Diagnoza_kompetencji_osmoklasistow_PUB.pdf?z%3A6VQW6XiEkcLt%2B3Qyj8VIGQFbOA0Mp2jyIBfhiFLMaNgUjkZw42SYCBxBABKsWqwR

   Informacja o Diagnozie Kompetencji Ósmoklasistów w zakładce

   https://cloud6.edupage.org/cloud/20190221_Informacja_o_Diagnozie_Kompetencji_Osmoklasistow.pdf?z%3AFkvv9CAqzTYxyH2ttJBGRtfw7Tj2j91Zcyy8gfASjDCgHJolAoFNX9elMm2I683x

  • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

   https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/prezentacja_rekrutacja_2.pdf/39334d3b-6b09-b8fe-9190-8081e4f61753

   https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/plakat_rekrutacja_a4.pdf/df970868-2191-0481-13e2-ff09fd9de1cf

   https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/prezentacja_rekrutacja_ponadpod_ponadgi_2018%2BCKE_CALOSC_wysoka_jakosc.pdf/e0501296-ae82-0341-6d4c-1730b19ae2a0

   • Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020.

   List do rodziców/ opiekunów uczniów klas VIII

   Warszawa, 4 grudnia 2018 r.

   Szanowni Państwo,

   Rodzice i Opiekunowie Uczniów VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum,

   już wkrótce, za pośrednictwem dyrektorów szkół, dotrze do Państwa ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. To ważny dla Państwa moment. Zachęcam, aby wspólnie ze swoimi dziećmi – uczniami VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum – zapoznali się Państwo z treścią ulotki. Jestem przekonana, że zawarte w niej informacje będą pomocne. Zapewniam, że szkoły są gotowe na przyjęcie Państwa dzieci – posiadają odpowiednią liczbą sal dydaktycznych i utworzą większą liczbę klas.

   W kwestii dodatkowych pytań do Państwa dyspozycji pozostają biura i wydziały oświaty w samorządach, doradcy zawodowi w szkołach, a także dyrektorzy oraz kuratorzy oświaty, którzy najlepiej znają sytuację szkół w danym rejonie. W kuratoriach działają punkty konsultacyjne, lista kontaktów jest dostępna na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow. Przypomnę również, że pytania związane z naborem do szkół na rok szkolny 2019/2020 już od kilku miesięcy można kierować na adres rekrutacja@men.gov.pl. We wrześniu br. do szkół podstawowych i gimnazjów trafił specjalny plakat dotyczący rekrutacji. Uruchomiliśmy także zakładkę www.men.gov.pl/rekrutacja,na której można znaleźć wszystkie szczegółowe informacje.

   Zachęcam do rozmowy z dziećmi na temat ich planów dotyczących wyboru konkretnego profilu szkoły. Z danych wynika, że ponad połowa uczniów decyduje się na naukę w szkołach technicznych i branżowych. Ok. 55 proc. młodych ludzi wybiera kształcenie zawodowe, a 45 proc. decyduje się na liceum ogólnokształcące. Według naszych szacunków w roku szkolnym 2019/2020 w liceach ogólnokształcących będzie uczyło się we wszystkich klasach 652 tys. uczniów. Podobną liczbę licealistów mieliśmy w roku szkolnym 2009/2010. Wówczas w liceach ogólnokształcących uczyło się 656 tys. uczniów. Podczas rozmów ze swoimi dziećmi warto wziąć pod uwagę ich zainteresowania i predyspozycje, a także punktację do szkół, do których będą aplikować. Cennym źródłem informacji o szkołach w regionie są tzw. dni otwarte i targi szkół. Udział w nich będzie pomocny przy wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

   Zapewniam, że każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum znajdzie miejsce w szkole od 1 września 2019 roku.

   Z wyrazami szacunku

   Anna Zalewska

   Minister Edukacji Narodowej 

   Pliki do pobrania

   https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/List_Minister_Edukacji_Narodowej_do_Rodzic%C3%B3w_w_wersji_word.pdf/ec5fac5d-13cc-4187-e6a2-e775730ea3bb

   https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/ULOTKA_REKRUTACJA_ok.pdf/e0f6ded7-41ed-f7de-00aa-c01e2402e822

   • Pytania i odpowiedzi

   https://www.gov.pl/web/edukacja/pytania-i-odpowiedzi-rekrutacja

  • Informacja 

   Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach informuje, że w dniach 06 – 21 marca trwa rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.

   Serdecznie zapraszam Rodziców/Prawnych Opiekunów dzieci do zapisu w sekretariacie szkoły w godzinach 730 – 1530.

   W przypadku wątpliwości odpowiem na pytania rodziców, udzielę wskazówek.

   Z poważaniem

   Elżbieta Kopka

    

  • Adresy systemów w elektronicznym naborze do szkół ponadpodstawowych:

    

   Do szkół w Gąbinie i Wyszogrodzie nie ma elektronicznego naboru. Wystarczy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły tylko w wersji papierowej (druki do pobrania na stronach internetowych wybieranych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych).

    

   Terminy naboru:

   Data początkowa i godz.

   Data końcowa i godz.


   Informacje o etapie

   13.05.2019               08:00 20.05.2019          15:00 Rejestracja kandydatów/wybór preferencji
   17.06.2019              10:00 19.06.2019          16:00 Zmiana wyboru preferencji
   21.06.2019              12:00 28.06.2019          16:00 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
   16.07.2019              12:00 16.07.2019          12:00 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
   25.07.2019              12:00 25.07.2019          16:00 Publikacja list przyjętych

  • INFORMACJA DLA RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW KLAS V-VIII ORAZ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH
      www.polinfo.eu 
  Na bazie najlepszych światowych rozwiązań e-learningowych, po wielu latach przygotowań,  w oparciu o doświadczenie i infrastrukturę Politechniki Warszawskiej, powstał portal POLinfo.eu, którego celem jest zainspirowanie Juniora do szerszego poznania i lepszego zrozumienia przedmiotów ścisłych.

Dysponujemy tysiącami materiałów lub linków do materiałów dotyczących przedmiotów ścisłych, które zostały przygotowane lub zweryfikowane przez ekspertów z wiedzą techniczną i są sukcesywnie

Materiały zawarte w linkach ukazują ten sam temat z różnych stron. Każde zagadnienie wyjaśniane jest równocześnie przez kilka osób, dzięki czemu każdy Junior może wybrać autora i formę wytłumaczenia, która najbardziej mu odpowiada. Większość jest dostępna bezpłatnie przez całą dobę na POLinfo.eu.

Dla bardziej zainteresowanych Juniorów przygotowaliśmy również dwie formy zajęć: zajęcia przez Internet prowadzone m.in. przez pracowników naukowych uczelni wyższych, głównie PW oraz zajęcia stacjonarne na Politechnice Warszawskiej. Każdy Junior pracuje w grupie rówieśników o podobnym poziomie wiedzy i zaangażowaniu, co zdecydowanie poprawia efektywność Jego edukacji. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze informatycznej każdy Junior może skorzystać z zindywidualizowanego procesu pogłębiania wiedzy.

Po więcej informacji zapraszamy na  www.POLinfo.eu.

header12.05.19-672x240

 • LIST OTWARTY DO RODZICÓW
  • Obraz 078

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram zajęć Oddziału Przedszkolnego w okresie dyżuru wakacyjnego – 21 VI – 10 VII

  

TYDZIEŃ PIERWSZY: Pożegnania nadszedł czas

Dzień Temat dnia Uwagi
 

21.VI

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Lato w mieście / WYCIECZKA DO FRAJDALANDII.

Przebieg zajęć:

1.  Ćwiczenia relaksacyjne.

2. Poszerzanie wiadomości na temat prac polowych wykonywanych latem. Ćwiczenia poranne.

3.Za co lubimy wakacje?-rozmowa inspirowana wierszem G.Lech Co robią latem dni tygodnia?

4. Wycieczka na Budy Iłowskie do Frajdalandii, czyli gospodarstwa rolnego z dala od miejskiego zgiełku i kurzu – 5 ha zielonej oazy.

WSZYSTKIE ATRAKCJE NA FARMIE POSIADAJĄ ATESTY I SĄ BEZPIECZNE DLA DZIECI

PROGRMAM WYCIECZKI:

 • zwiedzanie zagród  mini zoo (alpaki, strusie afrykańskie, kozy, owce, kuce, osiołek i świnka)
 • przejażdżki na kucach
 • ścieżki edukacyjne: ptaki i drzewa
 • zabawa na  nowoczesnym niskim parku linowym i leśnym miasteczku
 • zjazdy na tyrolce
 • dmuchane zjeżdżalnie i bawialnie
 • profesjonalne pokazy sokolnicze prezentowane przez grupę osób z wieloletnią praktyką zawodową (orły, sokoły, jastrzębie, sowy, puchacze)
 • wielofunkcyjne place zabaw
 • czas na wypoczynek i relaks
 

24.VI

 

 

 

 

 

 

2

 

Zabawa z porami roku.

Przebieg zajęć:

1.      Zabawa Wywiad dziennikarza.

2.      Ćwiczenia plastyczne- Figuraki. Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz precyzji ruchów i wyobraźni. Ćwiczenia poranne.

3.      Zabawy w liczenie z Adą i Olkiem-rozmowa na podstawie wiersza P. Beręsewicza  Czemu?, połączona z zajęciami matematycznymi.

4.      Zajęcia umuzykalniające. Wykonywanie układu ruchowego do piosenki Moje marzenia.

5.      Zabawy na świeżym powietrzu: nauka gry zespołowej: Dwa ognie. Letni aerobik- zabawy rytmiczno- ruchowe.

6.      Zabawa orientacyjno- porządkowa Ćwicz jak Ci zagram. Zabawa Czy wiesz, że…?Rozwijanie umiejętności kojarzenia

7.      Zabawy integracyjne w kole przy piosenkach poznanych w ciągu roku.

 

 

25.VI

 

 Wakacyjne rady dla Olka i Ady.

Przebieg zajęć:

1.      Wykonywanie rysunku według instrukcji. Rozwijanie umiejętności orientacji na kartce papieru. Zabawa Magiczny worek. Rozwijanie percepcji dotykowej.

2.      Wymarzone wakacje Olka i Ady- rozmowa na temat obrazków połączona z wykonaniem plakatu Rady na wakacje.

3.      Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa z elementem równowagi- Wyścig z kubkami z wodą.

4.      Zabawa orientacyjno- porządkowa Wyjazdy na wakacje.

5.      Praca techniczno- konstrukcyjna Kolorowe łódeczki z życzeniami.

6.       Utrwalanie ulubionych wierszyków i rymowanek poznanych w ciągu roku szkolnego. Ćwiczenia pamięci.

 

 

26.VI

 

 

 

 

 

 Pożegnania nadszedł czas

Przebieg zajęć:

1.      Koperta na moje prace plastyczne. Rozwijanie sprawności manualnej. Zabawy głoskami. Ćwiczenia słuchu fonematycznego. Ćwiczenia poranne.

2.      Dużo już wiemy, dużo już umiemy- rozmowa połączona z zabawami integracyjnymi.

3.      Moje wspomnienia z przedszkola – zajęcia plastyczne.

4.      Zabawy na świeżym powietrzu- spacer.

5.      Zabawa ruchowa- Razem w podróż, z wykorzystaniem krzesełek.

27.VI  

PROJEKT SPORT

1.      Zainteresowanie tematem olimpiad sportowych. Prezentowanie symboli olimpijskich.

2.      Budowanie siatki pytań. Określanie co interesuje dzieci i czego chciałyby się dowiedzieć o sporcie, wzbogacanie wiadomości na temat wybranych dyscyplin sportowych .

3.      Piłki w grze- zabawy badawcze.

4.      Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa ćwicząca orientację i refleks- Uciekająca piłka.

5.      Zabawa ruchowa z elementem skoku- Skok po medal. Zabawa- Zrób to co ja.

6.      Wykonanie albumu Propozycje na spędzanie wolnego czasu. Ćwiczenia intonacyjne Dbam o zdrowie.

TYDZIEŃ DRUGI: Realizacja PROJEKTU SPORT

Dzień Temat dnia Uwagi
 

 

 

28.VI

 

 

 Łączenie rekwizytów  dyscyplinami sportowymi. Wymyślanie haseł propagujących uprawianie sportu.

1.      Letnia olimpiada sportowa- zapoznanie z tradycją organizowania letnich igrzysk sportowych oraz wybranymi letnimi dyscyplinami sportowymi.

 1. Sport to zdrowie, każdy przedszkolak ci to powie- zajęcia plastyczne

3. Zabawy na świeżym powietrzu: Zabawa Ćwiczymy razem.  Ćwiczenie Kiedy trenuję, sprawność zyskuję. Codzienne treningi biegowe.

4. Zabawa ruchowa z elementem współdziałania– Piłka dołem. Poznawanie nazwisk znanych sportowców Polaków. Zaprojektowanie przedszkolnego symbolu olimpijskiego.

 

 

 

01.VII

 

 

 

 

2

PROJEKT SPORT

Przebieg zajęć:

1.      Rozmowa na temat: Dawno temu w Olimpii. Zapoznanie dzieci z czasem i miejscem narodzin idei olimpijskiej, z dyscyplinami sportu uprawianymi przez starożytnych Greków oraz dyscyplinami sportowymi rozgrywanymi obecnie na olimpiadach.

2.      Wyścigi- słuchanie opowiadani P. Beręsewicza Wyścigi, połączone z turniejem sportowym

3.      Zabawy na świeżym powietrzu- ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem piłek.

4.      Zabawa z elementem rzutu- Celuj piłką, z wykorzystaniem papierowych kul.

5.      Praca techniczno- konstrukcyjna- Boisko do piłki nożnej.

 

 

 

 

02.VII

 

 

3

 PROJEKT SPORT

Przebieg zajęć:

1. Zagadki pantomimiczne- Sportowe kalambury. Praca plastyczno- techniczna. Wykonanie ulotki promującej zdrowy styl życia. Ćwiczenia poranne.

2. Zamówienia na sprzęt sportowy- zajęcia matematyczne.

3.      Olimpiada przedszkolaków-zajęcia sportowe.

4. Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno- porządkowa Koszykarze. Zabawy swobodne z wykorzystaniem sprzętu sportowego.. Przestrzeganie zasad bezpiecznej i kulturalnej zabawy.

5. Zabawa orientacyjno- porządkowa  Ćwicz, jak ci zagram.

 

 

 

03.VII

 

 

 

4

PROJEKT SPORT

Przebieg zajęć:

1.      Wywiad na temat: Czego dowiedzieliśmy się o sporcie?

2.      Zabawy na świeżym powietrzu- spacer w okolice szkoły.

3.      Obserwowanie ludzi uprawiających sporty oraz uczestniczących w różnych formach rekreacji.

4.      Rozegranie meczu piłki nożnej.

5.      Zabawa dydaktyczna- Wybierz i odpowiedz. Rozwijanie wyobraźni. Ćwiczenia w formułowaniu dłuższych wypowiedzi

6.      Miniquiz- Wiemy wszystko o sporcie. Utrwalanie zdobytych wiadomości.

7.      Zabawa orientacyjno- porządkowa- Raz, dwa, trzy- trener patrzy.

 

 

 

04.VII

 

 

 

5

Gry i zabawy rozwijające percepcję wzrokową i spostrzegawczość.

Przebieg zajęć:

1.      Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań dzieci. Ćwiczenia gimnastyczne.

2.      Zabawy w kole przy akompaniamencie ulubionych piosenek dzieci.

3.      Porównywanie mniej, więcej, tyle samo- zajęcia matematyczne.

4.      Dywan interaktywny- zabawy i gry rozwijające spostrzegawczość

5.      Zabawa orientacyjno- porządkowa- Odszukaj swój kolor.

6.      Zabawy na świeżym powietrzu- budowle z piasku.

7.      Przypomnienie piosenek poznanych w ciągu roku szkolnego.

TYDZIEŃ TRZECI : A MOŻE NAD MORZE…

Dzień Temat dnia Uwagi
 

 

05.VII

 

 

 

 

 

 

 Na plaży

Przebieg zajęć:

1.      Czytanie obrazkowe opowiadania Plaża.

2.      Rozmowa na temat morza. (Czy były już nad morzem? Co tam widziały i co robiły?).

3.      Słuchanie odgłosów morza z płyty CD.

4.      Rozmowa z dziećmi na temat bezpiecznej zabawy na plaży – nie oddalanie się od opiekunów, nie wchodzenie samemu do wody oraz bezpiecznego przebywania na słońcu.

5.      Zabawy ruchowe – „Na plaży”.

6.      Praca plastyczna – „Odcisk stópki”

 

 

08.VII

 

 

 

 

 

2

 Bezpieczna kąpiel.

Przebieg zajęć:

1.      Oglądanie zabawek przeznaczonych do zabaw w wodzie – piłki, dmuchanych rękawków, dmuchanego koła, plastikowej rybki, gumowej kaczuszki..Rozpoznawanie i nazywanie ich, określanie koloru, wielkości, czy są twarde czy miękkie.

2.      Słuchanie wiersza A. Rumińskiej „Pływanie żabką”.

3.      Pogadanka o zachowaniu bezpieczeństwa nad wodą.

4.      Zabawa ruchowa „Na plaży”.

5.      Praca plastyczna „Kolorowa rybka”.

6.  Zabawa ruchowa z chustą animacyjną „Morze” – (zabawa w ogródku przedszkolnym).

 

 

09.VII

 

 

 

 

3

 Morskie żyjatka.

Przebieg zajęć:

1.       Zabawa dydaktyczna „Co znajdziemy w piasku”.

2.       Czytanie obrazkowe opowiadania „Ryby”.

3.       Ćwiczenie logopedyczne  Rybka.

4.       Zabawa ruchowo – orientacyjna „Gdzie się schował nemo”.

5.       Zabawa ruchowa „Płynie rekin”.

6.       Zabawa plastyczna „Makieta morza”.

 

 

 

10.VII

 

 

 

 

 

4

W porcie.

Przebieg zajęć:

1.      Oglądanie ilustracji statków: statek pasażerski, motorówka, kuter rybacki, statek piracki.

2.      Czytanie opowiadanie „Kazik i piraci”

3.      Pasowanie dzieci na piratów – każde dziecko otrzymuje przepaskę na oko.

4.      Zabawa „Poszukiwanie skarbu”.

5.      Zabawa ruchowa „ Każdy pirat ma celne oko” – zabawa polega na trafianiu piłką do kubła.

6.      Praca plastyczna –  „Oceanu w butelce”.

 

 

 


Go to Top