Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Giżycach
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: 693-839-935
 3. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą, na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub odrębnie zbieranych zgód, w celach:
 4. prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
 5. wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń,
 6. prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów,
 7. kontroli realizacji obowiązku szkolnego,
 8. promocji szkoły,
 9. udziału w konkursach,
 10. organizacji wycieczek,
 11. ubezpieczenia,
 12. działań opiekuńczych,
 13. opieki medycznej,
 14. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 15. prowadzenia nauczania indywidualnego,
 16. dostosowania wymagań na egzaminach zewnętrznych,
 17. korzystania z dziennika elektronicznego,
 18. kontaktów nauczyciel-rodzic,
 19. rekrutacji do naszej szkoły na podstawie wyrażonej zgody;
 20. odbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych będą:
  1. dyrektor,
  2. społeczny zastępca dyrektora,
  3. samodzielny referent,
  4. pielęgniarka,
  5. nauczyciele,
  6. pedagog, psycholog, logopeda, nauczyciel wspomagający proces kształcenia
  7. inspektor ochrony danych osobowych,
  8. oraz uprawnione organy publiczne;
 21. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji),
 22. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 23. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.;
 24. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym (ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie celów, w jakich zbierane są dane osobowe.

 

 


Go to Top