W naszej szkole promocja tolerancji, życzliwości, poszanowania oraz respektowania Praw Dziecka ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery, sprzyjającej akceptowaniu odmienności w wielu aspektach.

Miniony tydzień był wyjątkową okazją do przypomnienia i pielęgnowania ważnych wartości. Dobro, życzliwość, tolerancja i asertywność, rozumiane  i stosowane w autentyczny oraz jasny sposób, są podstawą prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie dziecka, a potem dorosłego człowieka.

Podczas zajęć rozwijających kreatywność i myślenie, uczniowie kl. II i kl. III uczestniczyli  w zajęciach z biblioterapii. Ich cele ukierunkowane były na poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Co znaczy być tolerancyjnym, asertywnym i dobrym? Na podstawie własnych dociekań, analizy osobistych doświadczeń oraz literatury, uczniowie trafnie odpowiedzieli na postawione pytanie.

Uczestniczyli również w cyklu zajęć: Aby piękniej żyć. Zastosowane formy i metody pracy, skłoniły ich do wielozdaniowych wypowiedzi na temat: Co ich wyróżnia i jak chcieliby być z tego powodu traktowani przez innych ludzi. Mieli też doskonałą okazję do wskazywania sytuacji, w których wyrażali szacunek dla różniących się od nich osób, podawali przykłady zachowań, świadczących o tolerancji i życzliwości. Indywidualnie interpretowali znaczenie powiedzeń: Pokochać cudze zalety, to przyjemność. Zaakceptować wady, to sztuka.

 W związku z obchodami  Dnia Tolerancji i Życzliwości oraz Praw Dziecka, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu: „Pomocna dłoń”,  powstał pomysł zorganizowania szkolnego konkursu na zaprezentowanie swoich poglądów w formie: plakatu, wiersza lub prezentacji: „Jak pogodzić odmienność z szacunkiem dla drugiego człowieka.

Uczniowie ochoczo przystąpili do pracy. Ci, którzy wykazali się szczególną kreatywnością otrzymali Wyróżnienia Specjalne Dyrektora Szkoły.

Przygotowania do konkursów poprzedziły lekcje z wychowawcą, podczas których szczegółowo omówiono zagadnienia, związane z dobrze rozumianym koleżeństwem w oparciu o materiały dydaktyczne: „Bądź  kumplem, nie dokuczaj.”

Wszystkie zrealizowane zadania pokazały, że uczniowie chętnie poznają świat wartości, samodzielnie poszukują rozwiązania problemów i wątpliwości. Utwierdziły też wszystkich w przekonaniu, że tolerancja nie odnosi się do każdej sytuacji i zachowania i nie musimy się godzić na wszystko. Protestowanie przeciwko złu jest naszym obowiązkiem. Nie wolno tolerować takiego postępowania, które może być niebezpieczne i szkodliwe, zagrażając życiu lub zdrowiu.

Udało się nam wyciągnąć wspólny wniosek: Bądźmy tolerancyjni, a świat będzie lepszy.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w obchodach oraz gratulujemy uczniom wyróżnionym w konkursach.

 

Realizatorzy programu pt. „Rozumieć Innych”:

Krystyna Wilczek – dyrektor szkoły

Izabela Kubiak – opiekun SU

Małgorzata Orzeszek – bibliotekarz