Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020. 

Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu.
Co do zasady, od pierwszego września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego:

 1. Rodzice lub opiekunowie, którzy przybędą samochodem na rozpoczęcie roku szkolnego oraz przez cały rok szkolny, zostawiają przy płocie od strony p. Dąbrowskiego. Nauczyciele i pracownicy samochody ustawiają od strony Domu Nauczyciela.
 1. Uczniowie zbierają się i oczekują przed wejściem do budynku szkoły. Apelujemy do opiekunów o zachowanie dystansu społecznego 1,5m.
 2. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.
 3. Jeśli będzie ładna pogoda rok szkolny rozpoczniemy na placu przed budynkiem szkoły.
 4. Jeśli pogoda nam nie dopisze rok szkolny rozpoczniemy na korytarzu szkolnym.
 5. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
 6. Opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku. Uwaga! Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej opiekunów uczniów z przedszkola (korytarz szkolny przy szatni) zostaje ograniczone do niezbędnego minimum wyłącznie za zgodą Dyrektora szkoły.
 7. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
 8. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach i kierują się na wyznaczone krzesełko dla ucznia.
 9. Krótki apel na rozpoczęcie roku szkolnego. Uczniowie zajmują miejsca siedzące wyznaczone dla odpowiedniej klasy.
 10. Po apelu, klasy pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
 11. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia na dziedziniec szkolny.

 

Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą:

UWAGA!

Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa. 

 1. Powitanie uczniów
 2. Przekazanie informacji o:

– zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych
– zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami

– organizacji przerw obiadowych

 1. Omówienie spraw organizacyjnych m.in.: przekazanie planu lekcji,
 2. Inne sprawy bieżące i organizacyjne.
 3. Zakończenie spotkania z wychowawcami.

UWAGA!

Uczniowie po apelu na spotkanie z wychowawcą przechodzą pod opieką wychowawcy:
–  przedszkole i zerówka – sala nr 6

– kl. II i III – sala nr 2
– kl. IV – sala nr 3
– kl. VI – sala nr 4
– kl. VII – sala nr 1
– kl. VIII – sala nr 5

 1. udają się na spotkanie z wychowawcami wg harmonogramu.
 2. Należy bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.
 3. Wjazd samochodami na parking szkolny jest zabroniony. Parking od strony boiska szkolnego będzie do dyspozycji wyłącznie dla pracowników szkoły.
 4. Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ ws bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.
 5. W przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia potwierdzonym badaniem temperatury termometrem bezdotykowym szkoła informuje o tym opiekuna lub wskazaną osobę. Opiekun lub osoba wskazana przez niego po kontakcie telefonicznym szkoły jest zobowiązana jak najszybciej odebrać dziecko (zalecany własny transport) i udanie się na konsultację lekarską. (Należy dostarczyć wzór zgody na pomiar temperatury ciała dziecka w dniu 1 września).
 6. Apelujemy, aby Opiekunowie uczniów pozostali w kontakcie telefonicznym ze szkołą w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Rodzicu/Opiekunie – Skopiuj, wklej, wypełnij, wydrukuj lub napisz odręcznie – apelujemy o przekazanie zgody do szkoły w dniu 1 września 2020:

 

 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka, klasa)

codziennie przed przyjęciem mojego dziecka do szkoły oraz w trakcie jego pobytu w placówce.
Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

Mój telefon: ………………………………………

Osoba uprawniona do odbioru dziecka: ………………………………………………………………….. Nr PESEL osoby uprawnionej: ………………………………………………

……………………………………….
podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Bezpieczny powrót do szkoły – zasady

Apelujemy o śledzenie zmian i innych wytycznych w opisanych wyżej procedurach. Prosimy o stosowanie się do poniższych ogólnych wytycznych przedstawionych na ilustracjach:

10 zasad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji o organizacji pracy szkoły oraz szczegółowe procedury bezpieczeństwa dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły opublikujemy wkrótce.

Do zobaczenia!

 

p.o. dyr. Wilczek Krystyna