Szkoła nasza po raz pierwszy jako partner Fundacji Po DRUGIE, podjęła różnorodne działania w ramach międzynarodowej kampanii:„19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.” Realizowana kampania została objęta Honorowym Patronatem Wójta Gminy Iłów – Jana Pawła Kraśniewskiego.

Przez 19 dni listopada, prowadziliśmy różnorodne działania, mające na celu uwrażliwienie uczniów na krzywdę drugiego człowieka, a tym samym zaniechanie stosowania przez nich agresjii przemocy. Wszystkie klasy pod kierunkiem nauczycieli wykonały gazetki tematyczne, dotyczące przemocy rówieśniczej, agresji, praw dziecka. Społeczność szkolna nosiła specjalnie przygotowane na tę okazję pomarańczowe wstążeczki. Na korytarzu szkolnym umieszczono logo kampanii, prace uczniów, foldery i broszury, uwzględniające realizowaną tematykę.

Odbyły się warsztaty psychoedukacyjne,prowadzone przez psychologów i pedagogów na temat: Prawie wszystko o agresji i przemocy. Uczestniczyli w nich wszyscy uczniowie i dzieci z oddziału przedszkolnego.Miały one na celu rozwinięcie umiejętności radzenia sobie ze złością. Uczniowie stworzyli m. in. definicję złości. Wspólnie zastanawiali się, co powoduje, gdy jej nie kontrolujemy, nawiązali do agresji i przemocy rówieśniczej. Następnie szukali sposobów na bezpieczne jej wyrażanie. Zaprezentowano rys ofiary i sprawcy przemocy, profil osobowościowy. Przedstawiono, jak rozpoznać ofiarę i sprawcę przemocy rówieśniczej oraz jej skutki.

 O problemie przemocy rówieśniczej dyskutowano również z uczniami podczas godzin wychowawczychoraz na zajęciach edukacyjnych. Uczestnicy zdobyli ważne informacje i wskazówki, które przybliżyły im problematykę agresji i przemocy. Zapoznano uczniów z definicjami, rodzajami, przyczynami wyżej wymienionych zagadnień. Wyjaśniono pochodzenie ludzkiej agresji – przedstawiono teorie. Szczególną uwagę zwrócono na kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi, rozwijanie u dzieci i młodzieży szacunku i zaufania w stosunku do personelu pedagogicznego i pracowników szkoły jako osób, mogących udzielić wsparcia w problemach, zaistniałych na jej terenie.Wykorzystano m.in. metodę fabuły, która w pracy z dziećmi jest niezwykle cenna. Identyfikacja z fikcyjnymi bohaterami, pozwoliła na przeżycie jedynie w wyobraźni wydarzeń, które mogą wystąpić w rzeczywistości.

 Nasze działania w tym kierunku wspomagali: Urząd Gminy Iłów, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie, Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie, Posterunek Policji w Iłowie, Pracownia Badań Społecznych SONDA z Krakowa, Rodzice.

Uroczyste podsumowania KAMPANII odbyło się 2 grudnia 2019 r.

Swą obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Iłów – Jan Paweł Kraśniewski,asp. szt. Marek Jakubowski – Kierownik Posterunku Policji w Iłowie oraz Rodzice.

Dyrektor szkoły Krystyna Wilczek serdecznie powitała obecnych.Przytoczyłacytat z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniuPrzedstawiła szczegółowe sprawozdanie z realizacji programu, opracowanego dla potrzeb szkoły. Podziękowaławszystkim, którzy włączyli się w przebieg kampanii.

Słowa szczególnego uznaniaza współorganizowanie naszej akcji, skierowała do Wójta Gminy Iłów – Jana Pawła Kraśniewskiego, który wyraził zgodę na objęcie HonorowymPatronatem naszego przedsięwzięcia.

Podziękowanie skierowała również do: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie – Aleksandry Siekiera, p. pedagog z Pracowni Badań Społecznych SONDA z Krakowa, sochaczewskich funkcjonariuszy – st. asp. Pawła Rynkiewicza  oraz st. sierż. Izabeli Senderowskiej, funkcjonariuszy Policji z Iłowa: Kierownika – asp. szt. Marka Jakubowskiego i Dzielnicowego Gminy Iłów –  asp. szt. Tomasza  Kubiaka, Rodziców, szkolnych koordynatorów.

Wszystkim obecnym dedykowała hasło:Buduj świat wolny od przemocy, świat pełen miłości i szacunku do drugiego człowieka.”

 W dalszej kolejności uczniowie kl. II i kl. III zaprezentowali:„Rady nie od parady”,w których przedstawili scenki na temat przemocy w codziennym życiu, nie tylko w szkole. Odbyło się również przedstawienie profilaktyczne:„Sąd nad agresją”. Uczniowie kl. VIII wcielili się w role: sędziego, obrońcy, prokuratora, oskarżyciela, poszkodowanego, policjanta, woźnego sądowego oraz świadków. Swym przekazem rozbudzili wrażliwość uczniów na niesprawiedliwość i krzywdę. Przekonali widzów, że agresja to poważny problem, obok którego nie można przejść obojętnie.

Następnie odbyło się podsumowanie realizowanych konkursów:

  • Konkursu plastycznego: „Stop agresji” pod kierunkiem p. Ewy Grzywacz;
  • Konkursu literackiego:„Mistrzowie świata” pod kierunkiem p. Anny Arkuszewskiej.

Ponadto Nagrodę Specjalną otrzymał oddział przedszkolny, który pod opieką wychowawczyni  Anny Karpińskiej przygotował „Najciekawszą dekoracjęsali lekcyjnej” w ramach kampanii.

Nagrody ufundowane przez Urząd GminyIłów oraz pamiątkowe dyplomy wręczyli:Pan Wójt Gminy Iłów i Pani Dyrektor szkoły. Do gratulacji dołączyli również Kierownik Posterunku Policji w Iłowie i koordynatorzy programu.

Pan Wójt zwrócił uwagę na spójność działań Dyrekcji szkoły w odniesieniu do założeń podjętego przedsięwzięcia, podkreślając wzorcową umiejętność rozwiązywania problemów. Podziękował za włączenie szkoły do udziału w międzynarodowej kampanii.

Mamy nadzieję, że dzięki tak różnorodnym działaniom, część ważnych wskazówek i informacji pozostanie w pamięci, skłoni do refleksji nad dotychczasowym zachowaniem, nabyte umiejętności, ułatwią rozwiązywanie konfliktów, a rdzenie sobie z przemocą będzie łatwiejsze.

Szkolni koordynatorzywyrażają wdzięczność za wszelką pomoc i wsparcie wszystkim zaangażowanym.

Serdecznie dziękujemy:

Izabela Kubiak

Małgorzata Orzeszek