W naszej szkole odbyły się kolejne zajęcia dla dzieci i młodzieży, wynikające z założeńprogramu: „BEZPIECZNA SZKOŁA”pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Iłów Jana Pawła Kraśniewskiego, realizowanego w ramach kampanii: 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Wyżej wymieniony program, dotyczący m. in. zmniejszenia agresji rówieśniczej w szkole jest obecnie preferowanyi zalecany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej orazzgodny z założeniami Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

Psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie przeprowadziła 15 listopada 2019r. w obecności wychowawców i nauczycieli, zajęcia dla uczniów na temat: Prawie wszystko o przemocy i agresji.

W pierwszej kolejności,zajęcia odbyły się w oddziale przedszkolnym i klasach I – III. Najmłodsze dzieci wyjaśniały znaczenie słów związanych z omawianym tematem, wypowiadały się na temat określonych historyjek, oceniały zachowanie postaci. Zagadki i forma zabawy, zachęcały wszystkich do udziału. Dzieci przedstawiały na rysunku osoby, do których najchętniej zwracają się o pomoc i informują o swych problemach. Chętni prezentowali swe prace na forum.

Wśród uczniów drugiego etapu edukacji, uczniowie pracowali w trzech grupach. Członkowie zespołów dobierali się losowo.
Tematem pracy było przekroczenie granic na przykładzie państw.
I – Państwa o granicach luźnych – Każdy mógł do tego państwa wjechać i wyjechać.
II – Państwa o granicach sztywnych – Jest duża selekcja, kto może przekroczyć granice, a kto nie.
III – Państwa, których granice nie były swobodne, ale i niezbyt sztywne.
Uczniowie rozpatrywali wady i zalety takich granic i wypisywali je na karcie pracy. Każda grupa wyłoniła jedną osobę, która prezentowała pracę na forum.
Następniewypracowany materiał przełożono na przekroczenie naszych osobistych granic.
Ponadto analizowano różnicę pomiędzyagresją i przemocą, zwrócono uwagę na cyberprzemoc.

Dyrektor szkołyKrystyna Wilczek serdecznie podziękowała pani psychologLudmile Urbaniakz PPP w Sochaczewieza pomoc w realizacji podjętej przez nas kampanii, a szczególnie za ciekawie przeprowadzone zajęcia.
Uczniowie i nauczyciele również są wdzięczni za pomoc w realizacji tematu, dobre rady i wskazówki.
Beata Drozdowska i Małgorzata Orzeszek